Dakol na akong sinurat manungod saimo. Gabos ito dai mo nabasa asin dai mo mababasa maski kinano. Dawa iyo pano, mayo man baga talaga mabago. Ika bako para sako. Ako bako para saimo. Kaya iyo.. lingawan ta na an kada saro. Lingawan ta na. Kataid an bote kan alak, bolpen sa toong kamot, papel sa lamesa. Uni na an uryan asin paborito kong tula para saimo.

Paaram Katorogan

Uni ako sa tahaw nin kadikloman,

Nagimata hale sa magayunon na katorogan.

Ika daa dangan ako, nagkadinagosan.

Katorogan, tapos nang katorogan.

Mga aki pa kita kan kita nagkamidbidan.

Mayo pang maray aram sa kun ano an yaon sa kinaban.

Pagkawat asin pagkaraw lang an satoyang aram.

Makaulok pag para isipon, mga nakaaging panahon.

Ako namoot simo sadto.

Ika nadagit, sinipa pa ako.

Pag ibis sa gilid, iyo an sakoyang ginibo.

Nag apot sa sadiri, “Tano? Ano an mali sako?”

Pagpadaba ko saimo padagos na buminulos.

Alagad pagkaoyam mo dai man natapos.

Pag barkadahan ta gari luminoya.

Pagkalawe gari namatean ta.

Panahon nag agi,

ika naghale.

Pinutos nin kamundoan,

Sakoyang kinaban.

Ako padagos na saimong nakagapos.

Maski pagtubod ko saimo medyo kapos.

Sa isip ko kato,

Bahala na kung hanggang saen ini makaantos.

Panahon nin pag tugaan uminabot na.

Dai ako manigar,

Nag uran sakoyang mga mata.

Asin an sakoyang puso gari nanggad tig pupuga.

Kamundoan sakoyang namatean,

Inapot ka, “Ngata ngonyan lang?”

“Nag alat nin tamang panahon,” yan saimong simbag.

Makapanibago. Kadipisil panubodan.

Kamundoan mas lalo pang namatean.

Dai aram kun ika sakoyang panubodan.

Libong maray sakoyang alimantak.

Saimong sinabe arayuon sa saimong pipamate.

Samiraw lang gayod ini,

Muya ko nang magimata.

Baad tama sinda,

Baka bako man talaga kita.

Lugad hale sa pagkaulog saimo,

Muya ko nang mapila.

Halos siyam na taon na,

Alagad ini nanggad maaldaton pa.

Oras na para ini bulungon ko.

Matindog na ako asin malakaw  parayo saimo.

Dai na ako makiling maski kinano.

Dai na. Dai na.

Uni ako sa tahaw nin kadikloman,

Nagimata hale sa magayunon na katorogan.

Ika daa dangan ako, nagkadinagosan.

Katorogan, tapos nang katorogan.

Advertisements